E Narodni dom Maribor E Biroteka E Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
  Naziv: KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR
  Skrajšana firma: NARODNI DOM MARIBOR
  Odgovorna uradna oseba: VLADIMIR RUKAVINA, direktor
  Datum prve objave kataloga: 15. 9. 2007
  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.nd-mb.si
  Druge oblike kataloga: tiskana oblika
 2. SPLOŠNI PODATKI O NARODNEM DOMU MARIBOR IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI
  RAZPOLAGA
  2a. Podatki o organizaciji
  Kratek opis delovnega področja
  Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor je javni zavod, ustanovljen s strani Mestne občine Maribor, in
  opravlja dejavnost javne službe na področju rednega zagotavljanja kulturnih dobrin na področju glasbene, scenske in
  likovne umetnosti, za organizacijo kulturnih festivalov in drugih prireditev, za promocijo kulturnih dosežkov
  ustvarjalcev iz Maribora in širše regije v Sloveniji in tujini ter za upravljanje z delom ustanoviteljeve javne
  infrastrukture na področju kulture.
  Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 30. avgusta 2004 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno
  prireditveni center Narodni dom Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/04).
  Vodenje in upravljanje zavoda
  Organa zavoda sta direktor in svet zavoda, ki zagotavljata poslovanje zavoda v skladu s predpisi. V zavodu delujejo
  naslednja delovna področja:
 • kulturno-umetniški program,
 • tehnične službe in
 • skupne službe.
  Znotraj kulturno-umetniškega programa je kot samostojna enota organizirana Koncertna poslovalnica.
  2b. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
  Pristojna oseba:
  Stanka Osterc – samostojna strokovna sodelavka za kadrovske in pravne zadeve
  Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
  telefon: 229 4003, elektronski naslov: stanka.osterc@nd-mb.si
  2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja Narodnega doma Maribor
 1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor
 2. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 3. Zakon o javnih financah
 4. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
 5. Zakon o javnih naročilih
 6. Zakon o zavodih
 7. Zakon o medijih
 8. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 9. Zakon o varstvu osebnih podatkov
 10. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 11. Zakon o javnih uslužbencih
 12. Zakon o delovnih razmerjih
 13. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 14. Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
 15. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 16. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
 17. Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Narodnem domu Maribor
 18. Pravilnik o računovodstvu
 19. Pravilnik o obračunu in izplačilu potnih stroškov
 20. Izjava o varnosti z oceno tveganja
 21. Požarni red
 22. Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
 23. Navodilo o uporabi obrazcev in vodenju evidenc v postopku oddajanja javnih naročil
 24. Pravilnik o prodaji vstopnic za prireditve v organizaciji Narodnega doma Maribor
  2d. Seznam strateških in programskih dokumentov
 25. Letno program dela in finančni načrt
 26. Letno poročilo Narodnega doma Maribor
  2e. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
 • cenik vstopnin prireditev,
 • programski razpisi in povabila k sodelovanju,
 • zbornik ob 60. obletnici Koncertne poslovalnice.
 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
  Večina informacij je dostopna na spletnih straneh Narodnega doma Maribor.
  Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu Narodnega doma Maribor.
  Informacije so na voljo tudi v pisni obliki.
 2. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 • podatki o prireditvah,
 • cenik storitev.
  Vladimir Rukavina
  Narodni dom Maribor
  direktor
  Maribor, 15. 9. 2007